को कपडा उत्पादन प्रक्रिया - वर्ल्डअप इन्टरनेशनल (होल्डिङ) लिमिटेड

कपडा उत्पादन प्रक्रिया

बुना प्रक्रिया

USA बजारको लागि हाम्रो कपडा निरीक्षण एक चौथो मानक हो, EU बजारको लागि EU अन्तर्राष्ट्रिय मानक हो।

बुनाई प्रक्रिया

USA बजारको लागि हाम्रो कपडा निरीक्षण एक चौथो मानक हो, EU बजारको लागि EU अन्तर्राष्ट्रिय मानक हो।